Köpevillkor – Privatkonsumenter

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande priserna i butiken. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Hellokittyshoppen.se Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att HelloKittyshoppen.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. Hello Kitty-shoppen friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Hello Kitty-shoppen:s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning
Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Hello Kitty-shoppen reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Hello Kitty-shoppen att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning
Beställningen skickas inom 1-4 arbetsdagar och du får din beställning inom 2-7 arbetsdagar.

Leverans sker per med Posten AB och Schenker Privpak. Leverans av beställd produkt/produkter enligt order.
I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Hello Kitty-shoppens köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Hello Kitty-shoppen per e-post.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Hello Kitty-shoppens egendom tills dess fulla betalning erlagts.

Ansvar för fel
Hello Kitty-shoppens ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor.
Hello Kitty-shoppen bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Hello Kitty-shoppens reklamationsavdelning på telefon 0708 641347, eller via e-post, info@hellokittyshop.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen.

Defekta produkter som returernas till Hello Kitty-shoppen bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Hellokittyshoppen.se har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Hello Kitty-shoppen förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Hello Kitty-shoppen. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.
Om en vara är transportskadad skall Hello Kitty-shoppen kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Hello Kitty-shoppen, debiteras en avgift om 350:- för att täcka Hello Kitty-shoppens kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods
Om en vara från Hello Kitty-shoppen skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-23 22 21 eller Schenker Privpak) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Hello Kitty-shoppens kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Hello Kitty-shoppen befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Personuppgiftspolicy
Hello kittyshoppen lämnar inte ut någon information, såsom adresser, telefonnummer e-postadresser eller andra personuppgifter, om våra kunder eller samarbetspartners till tredje part för marknadsföringssyfte, statistisk bearbetning eller dylikt. Våra kunders personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt i alla hänseenden och samtliga betalningssystem är säkrade med avancerade säkerhetslösningar.

Tvist
Eventuell tvist med Hello Kitty Shoppen görs upp i Svensk domstol.

Åldersgräns
Man måste vara över 18 år för få handla på Hellokittyshoppen.se utan en förälders medgivande.

Cookies
På den här webbplatsen finns det sk cookies. En cookie är en textfil som lagras på datorn, som ger oss information om bla du är en ny eller återkommande besökare här i shoppen. Det finns två sorters cookies, en sessionscookie som lagras permanent på din dator. Samt en annan cookies som försvinner ifrån datorn då du stänger ner din webbläsare. För att kunna handla här i shoppen och använda alla våra funktioner så krävs att du accepterar cookies.

Övrigt
Hello Kitty-shoppen förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Hello Kitty-shoppen rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Hello Kitty-shoppen skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt